Všeobecné podmienky používania

Používaním stránky https://www.moj-bazar.sk/ súhlasíš s nižšie uvedenými Pravidlami, ktoré tvoria Dohodu o pravidlách a podmienkach používania Internetovej stránky medzi Nami a Tebou. Posledná revízia: 27.1.2021

1.Súčasťou podmienok sú aj

Zásady ochrany osobných údajov – Cookie pravidlá

Nižšie nájdeš:

Pojmy a definície

Všeobecne

Zmena pravidiel

Zbavenie sa zodpovednosti a odškodnenie

Kontrola a administrácia Príspevkov

Sťažnosti

Registrácia, jej Zrušenie, Tvoje údaje a vyhlásenia

Ochrana autorského práva, duševného vlastníctva a iných práv

Tvoje povinnosti, vyhlásenia a súhlasy

Pojmy a definície

 1. „Pravidlá“ sú ustanovenia o pravidlách a podmienkach používania Internetovej stránky https://www.moj-bazar.sk/ v znení neskorších zmien a doplnení.
 2. „Internetová stránka“ je https://www.moj-bazar.sk/
 3. „My“ sme obchodná spoločnosť
  Talbot, s.r.o. Južná trieda 4B, 040 01 Košice
  IČO: 46315926, DIČ: 2023334929,
  spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 28719/V
  Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1 
  IBAN: SK3083300000002701749283, FIO banka

  a sme prevádzkovateľom Internetovej stránky.

4. „Ty“ si užívateľ/ka Internetovej stránky https://www.moj-bazar.sk/, ktorý/á Použil/a alebo používa Internetovú stránku, bez ohľadu na to, či si registrovaný/á alebo nie.

 1. „Niekto“ alebo „ostatný“ je osoba odlišná od Teba.
 2. „Príspevok“ je akýkoľvek príspevok (napr. názor, vyhlásenie, kritika, postoj, komentár, vyjadrenie, súkromná správa, obrázok, fotografia, videoklip alebo akýkoľvek iný obsah), ktorý si Ty pridal/a na Internetovú stránku.
 3. „Obsah“ je akýkoľvek iný obsah Internetovej stránky odlišný od Príspevkov.
 4. „Použitím“ alebo „Používaním“ je Tvoje uverejnenie alebo uverejňovanie príspevku resp. príspevkov na našu Internetovú stránku alebo akákoľvek iná činnosť s ňou súvisiaca.
 5. „Službou“ je umožnenie používania internetovej stránky. Služba je bezplatná, s výnimkou stránok alebo služieb na Internetovej stránke, pri ktorých je výslovne uvedená cena. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (internetové pripojenie a pod.) pre jej používanie sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré využívaš.
 6. „Registrácia“ je vytvorenie Tvojho užívateľského účtu a užívateľského mena na Internetovej stránke.
 7. „Registrovaným/ou“ sa Ty ako užívateľ/ka stávaš až vyplnením a potvredím údajov na Internetovej stránke https://www.moj-bazar.sk/moj-ucet/, pričom ako registrovaný/á máš vlastné užívateľské meno a heslo.
 8. „Zrušenie Registrácie“ znamená Tvoje alebo naše odstúpenie od tejto Dohody o pravidlách a podmienkach používania Internetovej stránky, a má za následok znemožnenie Tvojho používania Internetovej stránky prostredníctvom Tvojho užívateľského účtu. O zrušenie registrácie môžeš kedykoľvek požiadať. Môžeme Zrušiť Registráciu aj my v prípadoch uvedených v týchto Pravidlách.
 9. „Admin“ je užívateľ/ka ako Ty, akurát s väčšími právomocami týkajúcimi sa administrácie Internetovej stránky, ale nezastupuje Nás, ani nie je oprávnený/á vystupovať v našom mene a konať za nás.
 10. Všetky vyššie uvedené pojmy a definície sú v Pravidlách použité v potrebnom gramatickom tvare.

 2.Všeobecné pravidlá
1. Tieto pravidlá sú právne záväznou dohodou medzi Tebou a nami. Ešte predtým ako začneš používať Internetovú stránku, si povinný/á prečítať si tieto pravidlá. Prvým použitím Internetovej stránky totiž vyhlasuješ, že si tieto pravidlá pozorne prečítal/a, súhlasíš s nimi bez výhrad, si nimi viazaný/á, a zaväzuješ sa dodržiavať ich, rovnako ako sa zaväzuješ dodržiavať platné právo (Slovenskej republiky a štátu, v ktorom sa nachádzaš) a dobré mravy a zaväzuješ sa, že nebudeš v súvislosti s používaním Internetovej stránky robiť žiadne úkony v rozpore s platným právom a týmito Pravidlami.

 1. Pokiaľ s týmito pravidlami nesúhlasíš, nesmieš použiť Internetovú stránku, a v prípade, ak si už registrovaný/á, si povinný/á zrušiť si registráciu.
 2. Ak máš menej ako 18 rokov, čestne vyhlasuješ, že súhlas s pravidlami a Tvojím používaním Internetovej stránky vyslovil Tvoj rodič alebo iný zákonný zástupca.
 3. Tieto pravidlá týkajúce sa používania internetovej stránky sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom akýkoľvek spor či konanie súvisiace, týkajúce sa alebo vyplývajúce z Používania Internetovej stránky bude prebiehať na súde Slovenskej republiky nachádzajúcom sa v obvode Nášho sídla.
 4. Súhlasíš s tým, že Tvoj užívateľský účet, jeho obsah a všetky práva s ním spojené sú neprenosné, nededia sa a viažu sa výlučne na Tvoju osobu.
 5. Ak sa niektoré ustanovenia týchto pravidiel stanú alebo budú vyhlásené za neplatné alebo nevykonateľné, použije sa namiesto nich iná zodpovedajúca právna úprava podľa pôvodného zmyslu týchto ustanovení, pričom ostatné ustanovenia Pravidiel zostávajú v platnosti a vykonateľné.
 6. Jednotlivé názvy častí týchto Pravidiel sú určené len kvôli ich prehľadnosti a nemajú žiadny právny účinok.
 7. Súčasťou týchto Pravidiel sú aj pravidlá a podmienky Používania jednotlivých častí Internetovej stránky (viacmenej technického charakteru) uvedené priamo v danej konkrétnej časti.
 8. Tieto Pravidlá môžu byť vyhotovené vo viacerých jazykových verziách s totožným obsahom, pričom rozhodujúcou verziou je slovenské znenie pravidiel.

3.Zmena Pravidiel
1. Tieto Pravidlá môžeme kedykoľvek zmeniť alebo doplniť bez toho, aby sme Ti to oznámili, nakoľko Ťa nechceme obťažovať nevyžiadanou poštou. Je teda v Tvojom záujme, aby si si ich z času na čas prečítal/a a ubezpečil/a sa o tom, že používaš internetovú stránku v súlade s nimi, nakoľko si týmito pravidlami viazaný/á a zaviazal/a si sa akceptovať aj ich prípadné zmeny a doplnenia.

 1. Zmena alebo doplnenie pravidiel na Internetovej stránke, ku ktorým sa kedykoľvek dostaneš pomocou odkazu na hlavnej stránke, nadobúda účinnosť jej zverejnením. Tvoje ďalšie Používanie Internetovej stránky po nadobudnutí účinnosti tejto zmeny alebo doplnenia považujeme za súhlas so zmenami a doplnením pravidiel. Ak so zmenou alebo doplnením nesúhlasíš, si povinný/á ukončiť používanie Internetovej stránky a ak si registrovaný/á, zrušiť si registráciu.

4.Zbavenie sa zodpovednosti a odškodnenie
1. Nemôžeme zaručiť legálnosť, pravdivosť, presnosť, kompletnosť, aktuálnosť, ani súlad tvojich príspevkov s pravidlami, a preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za všetky Tvoje príspevky na Internetovej stránke, ako aj všetky Tvoje iné úkony s ňou súvisiace, voči ostatným.

 1. Nakoľko nemôžeme zaručiť úplnú pravdivosť, aktuálnosť a presnosť obsahu uvedeného na Internetovej stránke, za jej obsah nezodpovedáme a rovnako nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu vyplývajúcu z Tvojej alebo Niekoho dôvery k tomuto obsahu alebo k príspevkom.
 2. Tvoj príspevok je vyjadrením Tvojho osobného názoru, nie nášho názoru a je Tvojím konaním, preto si zaň priamo a výlučne osobne zodpovedný/á len Ty sám/sama. Použitím Internetovej stránky súhlasíš a zaväzuješ sa, že v prípade, ak nám v dôsledku Tvojho príspevku vznikne akákoľvek škoda alebo ujma, v celom rozsahu nás odškodníš
 3. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či újmu, ktorá by Tebe alebo Ostatným mohla byť spôsobená v súvislosti s používaním Internetovej stránky alebo službou.
 4. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadný chýbajúci obsah Tvojich Príspevkov alebo za chýbajúci Príspevok samotný.
 5. Služba je poskytovaná „tak ako je“ a nenesieme žiadnu zodpovednosť za nepretržitú funkčnosť, 

5.Kontrola a administrácia Príspevkov
1. Vyhradzujeme si právo sledovať a kontrolovať všetky Príspevky, aby bol zabezpečený ich súlad s platným právom a pravidlami a právo meniť ich, odstraňovať, ak to bude potrebné, na čo nám dávaš plnú moc a to aj bez toho, aby sme to oznámili Tebe alebo ostatným.

 1. Aj keď sme stanovili tieto pravidlá pre Tvoje príspevky, nie je od nás možné požadovať, aby sme kontrolovali všetky Tvoje príspevky, či sú v súlade s pravidlami (hoci na to máme právo), preto nezodpovedáme ani za ich obsah a súlad s pravidlami

  3. Rovnako tak nie je možné, aby sme z technických a personálnych dôvodov pri odpovedali na všetky tvoje otázky, žiadosti, sťažnosti a pod. týkajúce sa príspevkov, internetovej stránky alebo služby.
 2. Súhlasíš s tým, že (okrem iných oprávnení uvedených v iných častiach pravidiel) sme oprávnení archivovať kópie akýchkoľvek tvojich príspevkov, a zabezpečiť, aby obsah internetovej stránky a príspevky (alebo ich časti) nemohli byť predmetom rôznych vyhľadávacích programov na internete (napr. google a pod.).
 3. Sme oprávnení upozorniť Ťa v prípade porušenia alebo hrozby porušenia týchto pravidiel alebo platného práva, a zasahovať v takýchto prípadoch do príspevkov medzi tebou a ostatnými.

6.Sťažnosti
1. Si povinný/á dbať na to, aby každý tvoj príspevok bol v súlade s platným právom a týmito pravidlami.

 1. Napriek tomu, že nie sme zodpovední za tvoje príspevky ani za následky nimi spôsobené, máme záujem na predchádzaní vzniku akejkoľvek škody či ujmy spôsobenej príspevkami na Internetovej stránke a máme tiež záujem na zmierlivom urovnávaní sporov.
 2. Preto si vyhradzujeme právo, nie sme však povinní, urovnávať spory spôsobené príspevkom uverejneným na internetovej stránke medzi tebou a niekým.
 3. Dávaš nám týmto súhlas, aby sme za týmto účelom v prípade sporu postupovali nasledovne:
 4. V prípade, ak sa domnievaš, že si dotknutý/á niekoho príspevkom, pretože je v rozpore s platným právom, si povinný/á nám na adresu nášho sídla uvedeného v úvodnej časti týchto pravidiel doručiť kvalifikované oznámenie o tejto skutočnosti. kvalifikovaným oznámením sa rozumie písomné oznámenie podpísané Tebou, ktorého súčasťou je identifikácia konkrétneho príspevku a jeho autora (konkrétneho užívateľa), preukázanie protiprávnosti príspevku, dôkazy o tom svedčiace, a Tvoje meno, priezvisko, adresa a e-mailová adresa. Kvalifikované oznámenie nám musí byť doručené doporučenou poštou, aby bolo možné preukázať jeho skutočné doručenie. Doručenie iným spôsobom nie je možné akceptovať, rovnako ani oznámenia zaslané elektronickou poštou, a to z personálnych a technických dôvodov.
 5. Do 5 pracovných dní odo dňa doručenia kvalifikovaného oznámenia doručíme toto kvalifikované oznámenie autorovi príspevku elektronickými prostriedkami (napr. naskenovaný dokument prostredníctvom internej pošty na Internetovej stránke) spoločne so žiadosťou, aby nám poskytol vyhlásenie o legálnosti jeho príspevku.
 6. Autor príspevku je potom povinný do 5 pracovných dní odo dňa doručenia kvalifikovaného oznámenia doručiť nám spôsobom uvedeným vyššie (platným pre doručovanie kvalifikovaného oznámenia) vyhlásenie o legálnosti Príspevku. Vyhlásením o legálnosti Príspevku je písomné oznámenie podpísané autorom Príspevku (s jeho úradne osvedčeným podpisom, a ak ešte nemá 18 rokov, bude potrebný úradne osvedčený podpis aspoň jedného z rodičov alebo zákonného zástupcu), ktorého súčasťou je preukázanie legálnosti Príspevku, dôkazy o tom svedčiace, a meno, priezvisko, adresa a e-mailová adresa autora Príspevku.
 7. V prípade, ak autor príspevku poruší ktorúkoľvek povinnosť podľa tejto časti Pravidiel, berie na vedomie a súhlasí s odstránením jeho príspevku z Internetovej stránky.
 8. V prípade splnenia všetkých povinností autora príspevku Ti zašleme do 5 pracovných dní odo dňa doručenia vyhlásenia o legálnosti príspevku kópiu tohto vyhlásenia. príspevok potom odstránime až na základe Tvojho oznámenia a preukázania toho, že si na príslušný súd podal/a žalobu/iné podanie, ktorej/ktorého predmetom je Príspevok.
 9. Na tieto účely sme oprávnení skontaktovať sa s Tebou a Ostatnými (v tomto prípade najmä autorom Príspevku) a vymeniť medzi Vami Vaše vzájomné kontaktné údaje.
 10. V prípade, ak ide o príspevok niekoho, kto nie je registrovaný, odstránime ho ihneď po doručení kvalifikovaného oznámenia.

Podobne budeme postupovať aj v opačnom prípade, teda ak sa Niekto domnieva, že je dotknutý Tvojim Príspevkom, pretože je v rozpore s platným právom.

7.Registrácia, jej zrušenie, údaje a vyhlásenia
1. Na Používanie Internetovej stránky nie je potrebná Registrácia. Tá je potrebná len v určitých prípadoch používania určitých sekcií Internetovej stránky.

 1. Registráciou sa zaväzuješ poskytnúť nám pravdivé, správne a aktuálne údaje o tebe a udržiavať ich takéto.
 2. Môžeme odmietnuť registráciu alebo ju Zrušiť v prípade, ak máme podozrenie, že sa vydávaš za Niekoho iného, Tvoje užívateľské meno je chránené platným právom 
 3. Uvedomujeme si našu povinnosť zachovávať dôvernosť údajov o Tebe. Tvoje práva podľa zákona o ochrane osobných údajov zostávajú v plnom rozsahu zachované. Tvoje osobné údaje neposkytujeme ostatným s výnimkou uvedenou v týchto pravidlách ak Nám tak ukladá platné právo.
 4. Použitím Internetovej stránky Nám udeľuješ dobrovoľne a bezplatne, bez akéhokoľvek vecného, časového, územného či iného obmedzenia:
 5. súhlas v zmysle Občianskeho zákonníka, s použitím Tvojej podobizne, písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových i zvukových záznamov týkajúcich sa Teba alebo Tvojich prejavov osobnej povahy bez ohľadu na ich povahu a určenie, a to všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela (napr. na fotoalbumy).
  b. vyhlásenie, že osoby, ktoré sú zachytené na dielach alebo obsahu tvoriacom Príspevok, vyslovili bezplatný súhlas s tým, aby s dielom alebo obsahom Príspevku bolo naložené všetkými spôsobmi uvedenými v týchto pravidlách, a že Nám ani ostatným nevznikne uverejňovaním Tvojho príspevku na našej Internetovej stránke ujma ani škoda a pre prípad, že sa tak stane, zaväzuješ sa takúto ujmu a škodu v plnej výške uhradiť v prospech toho, komu vznikla (napr. na fotografie Tvojich kamarátov).
 6. licenciu (sublicenciu, ak autorom je osoba odlišná od Teba) k zverejneniu autorského diela, resp. iného obsahu chráneného autorským zákonom a platným právom, ak ho Tvoj príspevok obsahuje.
 7. vyhlásenie, že si jediným/ou autorom/kou diela, resp. iného obsahu príspevku chráneného autorským zákonom a platným právom alebo že si od autora/autorov diela získal/a oprávnenie (licenciu) k použitiu diela v rozsahu podľa týchto pravidiel, vrátane práva poskytnúť nám sublicenciu; a že v tomto diele resp. inom obsahu príspevku neboli žiadnym spôsobom použité diela alebo iné práva ostatných ani ich časti, a že nám ani ostatným nevznikne uverejňovaním diela alebo iného obsahu Tvojho príspevku na našej Internetovej stránke ujma ani škoda a pre prípad, že sa tak stane, zaväzuješ sa takúto ujmu a škodu v plnej výške uhradiť v prospech toho, komu vznikla.

Predchádzajúce ustanovenia platia rovnako aj na tretie osoby, Nami poverené výkonom určitých činností a práv, ktoré si Nám poskytol/la.

 1. V Tvojom vlastnom záujme Ťa žiadame, aby si neuverejňoval/a príspevky obsahujúce Tvoje osobné údaje ani iné údaje, ktorých zneužitie by Ti mohlo spôsobiť ujmu alebo škodu (týka sa to najmä rodného čísla, čísla občianskeho preukazu, pasu, čísla platobnej alebo kreditnej karty, adresy, telefónneho čísla, hesiel a pod.)
 2. Vzhľadom na povahu internetu nenesieme zodpovednosť za bezpečnosť alebo ochranu údajov, ktoré nám poskytuješ prostredníctvom internetu a e-mailových správ, ani za ich kontrolu a to, ako používajú Tvoje údaje získané od Teba ostatní, preto by si mal/a byť opatrný/á pri výbere údajov, ktoré poskytneš prostredníctvom Internetovej stránky.
 3. Rovnako nenesieme zodpovednosť za obsah správ poslaných ostatným, a preto sme oslobodení od všetkých záväzkov súvisiacich s obsahom informácií, ktoré môžeš dostať od ostatných.
 4. Pozorne si prečítaj zásady ochrany osobných údajov, kde uvádzame podrobné informácie o podmienkach spracúvania Tvojich osobných údajov. Ak máš otázky týkajúce sa nakladania s Tvojimi osobnými údajmi, pokojne nás kontaktuj.
 5. Zrušiť Tvoju Registráciu môžeme kedykoľvek, jednostranne, s okamžitou účinnosťou, a to aj bez uvedenia dôvodu, a bez oznámenia. Urobíme to len výnimočne, avšak musíš rešpektovať, že Naša Internetová stránka nie je verejné miesto s bezhraničnou slobodou prejavu, ale naopak priestor, ktorý sme vytvorili, spravujeme ho a ktorý Ti poskytujeme na to, aby si ho používal/a v rámci platného práva a týchto pravidiel.
 6. Ak preukázateľne porušuješ tieto pravidlá, alebo platné právo, zrušíme Tvoju registráciu okamžite, ako sa o tom dozvieme.
 7. O zrušenie registrácie môžeš kedykoľvek požiadať na info@8888.sk
 8. Berieš na vedomie, že aj po Zrušení Registrácie sme oprávnení ponechať Tvoje Príspevky a Tvoje užívateľské meno uverejnené na Internetovej stránke na neobmedzený čas.

8.Ochrana autorského práva, duševného vlastníctva a iných práv
1. Uznávame duševné vlastníctvo a iné práva a žiadame Ťa, aby si robil/a to isté. Ak si myslíš, že tvoje autorské práva, duševné vlastníctvo alebo iné práva boli porušené niektorým z príspevkov, kontaktuj Nás

 1. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah príspevkov a nezodpovedáme ani za prípadné porušovanie autorských práv, duševného vlastníctva ani iných práv prostredníctvom príspevkov na internetovej stránke. Máme záujem na súlade príspevkov a obsahu Internetovej stránky s platným právom a preto súhlasíš a zaväzuješ sa, že:
 2. nebudeš na stránkach https://www.moj-bazar.sk/ uverejňovať žiadny obsah chránený autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva, bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka práv chránených týmito predpismi,
 3. budeš rešpektovať autorské práva, práva duševného vlastníctva a iné práva ostatných, a nebudeš v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva,
 4. nebudeš v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s platným právom.
 5. Nemáme možnosť kontrolovať súlad Tvojho príspevku, s platným právom, preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za veci (napr. ich vady, protiprávny pôvod a pod.), ktoré sú obsahom príspevkov, resp. vecí ktoré predávaš alebo ktoré kupuješ prostredníctvom určitých stránok Internetovej stránky, ktoré slúžia výlučne na výmenu kontaktných údajov medzi Tebou a ostatnými.

9.Povinnosti, vyhlásenia a súhlasy
1. Ak Tvoj počítač používa viac osôb, si zodpovedný/á za to, aby si sa pri skončení používania Internetovej stránky si sa odhlásil/a, aby žiadna iná osoba nemohla používať Internetovú stránku pod Tvojím užívateľským menom.

 1. Tvoj užívateľský účet je súkromný a nesmie ho používať nikto okrem Teba. Si preto sám/sama výlučne zodpovedný/á za utajenie Tvojho užívateľského účtu a hesla a akékoľvek použitie alebo činnosť užívateľov, ktorí používajú Tvoj užívateľský účet. Súhlasíš s tým, že Nám bezodkladne oznámiš neoprávnené použitie Tvojho užívateľského účtu.
 2. Zaväzuješ sa, že nebudeš:
 3. uverejňovať príspevky ani odkazy obsahujúce vulgarizmy, obscénnosti, vyhrážky a osobné útoky voči ostatným, Príspevky propagujúce, podnecujúce alebo obhajujúce potláčanie základných práv a slobôd.
 4. uverejňovať príspevky, ktoré obsahujú zavádzajúce, nepravdivé alebo pravdu skresľujúce informácie.
 5. uverejňovať Príspevky majúce charakter spamu
 6. uverejňovať príspevky obsahujúce informácie o osobných údajoch niekoho iného bez jeho súhlasu,
 7. uverejňovať príspevky s nezrozumiteľným alebo nezmyselným obsahom,
 8. uverejňovať Príspevky obhajujúce alebo navádzajúce k porušovaniu platného práva, týchto Pravidiel,
 9. uverejňovať odkazy na iné internetové stránky nesúvisiace s obsahom Internetovej stránky https://www.moj-bazar.sk/ a odkazy na komerčné internetové stránky.
 10. uverejňovať príspevky propagujúce služby iných osôb,
 11. uverejňovať príspevky obsahujúce dopyt
 12. uverejňovať príspevky vnucujúce Tvoje osobné názory ostatným,
 13. zbierať e-mailové adresy alebo iné kontaktné informácie,
 14. sa pri používaní Internetovej stránky vydávať za inú fyzickú osobu, alebo právnickú osobu,
 15. Ďalej súhlasíš , že:
 16. na Internetovej stránke Ti môže byť zobrazovaná reklama a odkazy na iné internetové stránky a zdroje, ak si sa rozhodol opustiť Internetovú stránku a vstúpiť na stránku tretej strany cez tieto odkazy, robíš tak na vlastné riziko a mal by si si byť vedomý toho, že tieto pravidlá pre ňu neplatia.
 17. máme všetky oprávnenia dané nám týmito Pravidlami a platným právom a výkonu týchto práv sa podriadiš,
 18. Používanie Internetovej stránky je povolené len na Tvoje osobné účely jej Používanie na iný účel je bez nášho súhlasu zakázané, a to s výnimkou Nami určených prípadov,
 19. Naša Internetová stránka umožnuje ponúkať tovar a služby aj na inú ako osobnú alebo domácu potrebu (napr. právnická osoba a predávaš v bazári). V tom prípade pristupuješ zároveň na tieto podmienky, upravujúce pre tento účel spracovávanie osobných údajov ostatných používateľov.

10.Predaj tovaru – provízie
1. Používanie Internetovej stránky je bezplatné, s výnimkou predaja tovaru zverejnenie ponúkaného tovaru je bezplatné platí sa za každú zrealizovanú objednávku.

 1. Za každú zrealizovanú objednávku si uplatňujeme províziu 5%, ktorú si stiahneme pri prevode prostriedkov za danú objednávku na Tvoj účet v banke, ktorý si uviedol pri registrácii
 2. Zúčtovanie provízii a prevod peňazí prebehne raz za 14 dní, vzhľadom na ochranu kupujúceho – proti nedodaniu tovaru
 3. V prípade sťažnosti kupujúceho budú prostriedky zadržané do doby preukázania dodania objednaného tovaru. Predávajúci preukazuje dodanie potvrdením o dodaní vystaveným kurierskou službou, alebo poštou. 
 4. V prípade nepreukázania dodania tovaru/služby budú prostriedky vrátené kúpujúceme.
 5. Raz za 14 dní vystavíme faktúru na užívateľské meno, z ktorého bola relizovaná objednávka/y. Faktúry sú uložené na užívateľskom účte a môžeš si ich kedykoľvek stiahnuť.
 6. Súhlasíš s tým, že si sám výlučne zodpovedný za dodržiavanie príslušných právnych predpisov (napr. týkajúcich sa podnikania, reklamy, daňových povinností a pod.) Nenesieme žiadnu zodpovednosť za Tvoje konanie pri predaji a dodaní tovaru ani za prípadné porušenie právnych predpisov z Tvojej strany.
 7. Ako spotrebiteľ máš právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov, počas ktorého spolupracuješ s týmto subjektom v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu máš právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré Ti poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie Tvojho sporu. Možnosti a podmienky alternatívneho riešenia sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov sú dostupné na internetovej stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela…, ktoré zároveň vedie zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov a tiež na internetovej stránke https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spo…, ktorá je jedným zo subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. V prípade sporu s Nami môžeš podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom platformy umiestnenej na internetovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm….